Bakteriální přípravky do řepky, máku, slunečnice, kukuřice a zeleniny Monas Technology

FIX-H+N®

Biologický přípravek určený k ošetření silážní i zrnové kukuřice (Zea mays) a všech druhů zeleniny. Preparát FIX-H+N® obsahuje dva druhy bakterií, které kolonizují rhizosféru a vytvářejí s kořeny plodin volnou symbiózu. Bakterie zajišťuji rostlině lepší příjem živin a zároveň vážou vzdušný dusík do půdy. Dalším přínosem je produkce rostlinných hormonů (cytokininů), které podporují růst plodiny.

Půdní mikroflóra zahrnuje široké spektrum organismů, které zastávají různé systémové role a vstupují do vztahů s různými druhy rostlin. Přípravek FIX-H+N využívá přírodního potenciálu prospěšných bakterií vázaných na rhizosféru. Vysoká koncentrace těchto bakterií vede k potlačení patogenních organismů, zlepšení živinové bilance (rozklad organických i anorganických složek, usnadnění přímého příjmu živin, vázání vzdušného dusíku). Bakterie obsažené v přípravku FIX-H+N navíc přímo ovlivňují fitnes plodiny produkcí rostlinných hromonů cytokininů. Konečným efektem je zvýšení výnosů.

CHARAKTERISTIKA POMOCNÉHO PŘÍPRAVKU

FIX-H+N® je biologický přípravek na bázi dvou druhů bakterií (složek FIX-H a FIX-N). Obě složky jsou odolné vůči pesticidům používaným v kukuřici. Formulace je tekuté médium, které se bez dalších úprav přidává do tanku. Přípravek je určený pro aplikaci do plodin pěstovaných na všech bonitách půd v podmínkách České republiky.

PRINCIP PŮSOBENÍ

Účinek přípravku FIX-H+N je v první řadě založen na vytvoření „volné symbiózy“, oboustranně prospěšného vztahu mezi kořeny hostitelské rostliny a bakterií, která se běžně vyskytuje v přírodních půdách. Tato symbióza vzniká kolonizací rhizosféry kořenů rostlin. Bakterie svou přítomností umožňují rostlinám vyrovnat se s nepříznivými podmínkami jejich stanovišť (nízké pH, nízká dostupnost živin, tlak chorob z půdy - Fusarium, Colletotrichum, Bothritis a jiné). Ke kolonizaci kořenů rostliny dochází v průběhu několika dnů po aplikaci, ať už pre-emergentní nebo časně post-emergentní.

Základní mechanismy účinku složky FIX-H:

  • Napomáhá balancovat pH v okolí kořenů a přečkávat stresové období způsobené suchem. Bakterie produkují enzym 4-hydroxyacetofenon monooxygenázu, který převádí piceol, NADPH, H+ a O2 na 4-hydroxyfenyl acetát, NADP+ and H2O. Během této reakce jsou spotřebovávány volné vodíkové ionty (H+), které ovlivňuji kyselost půd. Obecně platí, že čím kyselejší je půda, tím výraznější přírůstek pH můžeme očekávat.
  • Chrání kořen proti houbovým chorobám (Fusarium, Colletotrichum aj.) a vytlačuje z půdy další patogenní houby, které ohrožují následné plodiny (Sclerotinia, Verticillium aj.).
  • Díky symbióze bakterií a rostliny dochází ke zlepšení přímého příjmu živin. Bakterie dále rozkládají organické sloučeniny i složitější anorganické molekuly (blokované živiny).

Základní mechanismy účinku složky FIX-N:

  • Bakterie váže za anaerobních podmínek vzdušný dusík. Ačkoli se jedná o energeticky náročnou reakci, jsou bakterie schopné za předpokladu anaerobních podmínek a dostatku organické hmoty v půdě navázat 15-40 kg N/ha..
  • Dalším mechanismem, který se může uplatnit je podpora imunity v rostlině (indukovaná ochrana).
  • Bakterie produkují rostlinné hormony cytokininy. Rostlina má díky tomu zajištěn přísun cytokininů z půdy a šetří energii potřebnou k jejich tvorbě; zároveň se tím zvyšuje koncentrace hormonů v rostlinných pletivech, což má za výsledek lepší růst plodiny.

Pokus v ledním salátu; Ostrá, NB; 2018: Lepší výživa zprostředkovaná bakteriemi se projevuje nejen na velikosti hlav salátu, ale i na jejich plnosti. Nahoře ošetřená varianta, dole kontrola

Symbiotický vztah a jeho přínosy

V přirozených podmkách je kukuřice mykorhizní rostlinou; to znamená, že roste v oboustraně prospěšném vztahu s houbovým symbiontem. V produkčním zemědělství však mykorhizní houba nestačí vlivem osevních postupů kolinizovat kořenový systém a kukuřice je nucena využívat další možnosti: a tou je spolupráce s bakteriemi. Toto pravidlo obecně platí i pro zeleninu.

Vytvořením symbiózy mezi kořeny a těmito bakteriemi dochází ke zlepšení výživy. Bakterie totiž svými biodegradačními pochody uvolňují minerální látky z odumřelých živočišných a rostlinných tkání a štěpí složité chemické komplexy - produkty obou procesů se stávají živinami dostupnými pro rostlinu. Složka FIX-N dále váže vzdušný dusík do půdy rovnou ke kořenům. Rostliny s těmito bakteriemi v rhizosféře jsou odolnější vůči některým stresovým faktorům životního prostředí, jako jsou sucho, nízké pH, dostupnost živin (N, P) nebo patogeny houbového původu napadající rostliny z půdy (Verticillium, Fusarium, Bothritis aj.).

Konečným efektem je navýšení výnosu plodiny.


Pokus v kukuřici (zrno), lokalita Žabčice 2014, t/ha
Přípravek Fix-H+N přinesl navýšení výnosů o 5% oproti kontrole.

Registrační pokus (stanice Žabčice): Kukuřičné klasy sklizené na kontrolní (vlevo) a ošetřené (vpravo) ploše. Po aplikaci přípravku FIX-H+N je patrné zlepšeni výnosu.

Podmínky pro aplikaci

Formulace přípravku přináší větší odolnost bakterií na slunci. Přesto se doporučuje aplikovat za oblačného počasí nebo navečer. Aby se buňky řádně dostaly ke kořenům, přípravek by měl být aplikován do vlhké půdy. Ideální podmínky jsou před deštěm, během něj nebo po dešti.

Bakterie v přípravku pocházejí z našich klimatických podmínek a dobře snášejí široké rozmezí teplot.

Dávkování

Obě složky přípravku se míchají až v postřikovacím tanku před vlastní aplikací.

Aplikační dávka: 0,5 l/ha - složka FIX-H a 0,5 l/ha – složka FIX-N

Množství vody: 200-600 l/ha dle vlhkostních podmínek půdy

Termíny pro aplikaci

Pro kukuřici doporučujeme aplikovat přípravek časně post-emergentně, v měsíci květnu a červnu.

Do zeleniny:
Použití bakterií ve skleníku je vhodné již při vzcházení rostlin, kdy získáme zdravější sadbu. V polních podmínkách aplikujeme až po vzejití, bakterie se váží na kořen a chrání rostlinu proti většině patogenů. Zároveň upravují pH v okolí kořene a pomáhají s výživou roslin.

  • při přípravě sadby
  • po výsadbě v průběhu celého roku
  • při výsevu na pole až po vzejití

Tank MIXy s dalšími přípravky

Nejsou známa žádná omezení s kombinacemi herbicidů určených do kukuřice.
V zelenině je třeba vyvarovat se kombinaci s dusíkatými hnojivy (koncentrace vyšší než 5%) a s listovými hnojivy obsahujícími bór.

 


Viditelně rozdílný vzrůst kukuřice na ošetřené (vlevo) a kontrolní ploše (vpravo).